BigTree convenience store

ເລຂາ - ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ອາມອນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 weekago

date_range 14/11/2022 to 30/11/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍາກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ02ຕໍາແໜ່ງດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານ ເລຂາ - ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ບໍ່ຈໍາກັດເພດ

- ອາຍຸ 20ປີ - 25ປີ

- ມີປະສົບການຈັັດຊື້1ປີຂື້ນໄປ

- ວຸດທິການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ຂາສາບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງດີ

- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫ້າວຫັນ ແລະ ສາມາດຮຽນຮູ້ວຽກໄດ້ໄວ

- ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ,ອັດທະຍາໄສດີ ແລະ ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ 

- ຍິນດີຮັບນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃໝ່ທີ່ບໍ່ມີປະສົບການ 

- ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບ:

- ຮັບຜີດຊອບໜ້າທີ່ ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ຊັບພ໋ອດວຽກໃຫ້ກັບທີມງານ

- ມີຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກ ແລະ ເມື່ອມີປັນຫາຄວນແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າ

-  ຮັບຊອບຜິດຊອບເອກະສານຂາເຂົ້າ ຂາອອກຂອງຫົວໜ້າ

- ຕິດຕໍ່ແລະນັດໝາຍຜູ້ມາພົວພັນວຽກກັບຫົວໜ້າ

- ຊ່ວຍຈັດການກ່ຽວກັບການປະຊຸມ

- ເຮັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ  

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ບ່ອນຢູ່ປະຈຸບັນຂອງແທ້

- ໃບຢັ້ງຢຶນຄໍ້າປະກັນເຊັນຈໍ້າການາຍບ້ານຂອງແທ້

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 3ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດຂອງແທ້

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

30/11/2022