cvConnect ຊີວີຄອນເນັກ ຫາຄົນເຮັດວຽກຢ່າງມືອາຊີບ

search Search Jobs

We have job vacancy from all around the city, you can apply whatever job you want


timer Select Job Type

work Job Specialization

place Province/State


BigTree convenience store - cvConnect

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer

call Contact

mouse Website: www.bigtreemart.co

Page 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Show 1 - 30 jobs of all 129 jobs

search Jobs Available

BigTree convenience store

Cashier (ແຄັດເຊຍ)

BigTree convenience store

location_on ບ້ານເມືອງນ້ອຍ,ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແລະ ບ້ານສາຍລົມ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 weekago

date_range 01/09/2022 to 31/10/2022

BigTree convenience store

Barista (ບາຣິດຕ້າ)

BigTree convenience store

location_on ບ້ານ ໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 weekago

date_range 01/09/2022 to 31/10/2022

BigTree convenience store

ຜູ້ຊ່ວຍ-ຫົວໜ້າເຂດ

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 weekago

date_range 01/09/2022 to 31/10/2022

BigTree convenience store

Cashier (ແຄັດເຊຍ)

BigTree convenience store

location_on ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 weekago

date_range 01/09/2022 to 30/09/2022

BigTree convenience store

Cashier (ແຄັດເຊຍ)

BigTree convenience store

location_on ບ້ານເມືອງນ້ອຍ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 weekago

date_range 01/09/2022 to 30/09/2022

BigTree convenience store

ຜູ້ຈັດການຮ້ານ

BigTree convenience store

location_on ຕະຫລາດເຂດດົງໂດກ ບ້ານໜອງວຽງຄໍາ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 monthago

date_range 01/08/2022 to 30/09/2022

BigTree convenience store

Cashier (ແຄັດເຊຍ)

BigTree convenience store

location_on ຕະຫລາດເຂດດົງໂດກ ບ້ານ ໜອງວຽງຄໍາ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 monthago

date_range 01/08/2022 to 30/09/2022

BigTree convenience store

ທີ່ປຶກສາກົດໝາຍທຸລະກິດ

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 monthago

date_range 01/08/2022 to 30/09/2022

BigTree convenience store

[Expired] ຜູ້ຈັດການຮ້ານ

BigTree convenience store

location_on ບ້ານນາໄຊ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 monthago

date_range 01/08/2022 to 31/08/2022

BigTree convenience store

[Expired] Cashier (ແຄັດເຊຍ)

BigTree convenience store

location_on ບ້ານນາໄຊ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 monthago

date_range 01/08/2022 to 31/08/2022

BigTree convenience store

[Expired] Barista (ບາຣິດຕ້າ)

BigTree convenience store

location_on ບ້ານນາໄຊ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 monthago

date_range 01/08/2022 to 31/08/2022

BigTree convenience store

Barista (ບາຣິດຕ້າ)

BigTree convenience store

location_on ບ້ານໂພນປ່າເປົ້າ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ແລະ ບ້ານສາຍລົມ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 monthago

date_range 01/08/2022 to 30/09/2022

BigTree convenience store

Barista (ບາຣິດຕ້າ)

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 monthago

date_range 01/08/2022 to 30/09/2022

BigTree convenience store

Cashier (ແຄັດເຊຍ)

BigTree convenience store

location_on ບ້ານສາຍລົມ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 monthago

date_range 01/08/2022 to 30/09/2022

BigTree convenience store

ຜູ້ຈັດການຮ້ານ

BigTree convenience store

location_on ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 monthago

date_range 01/08/2022 to 30/09/2022

BigTree convenience store

Cashier (ແຄັດເຊຍ)

BigTree convenience store

location_on ບ້ານໂພນປ່າເປົ້າ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 monthago

date_range 01/08/2022 to 30/09/2022

BigTree convenience store

ຜູ້ຊ່ວຍ - ຜູ້ຈັດການການຕະຫລາດ

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 monthago

date_range 01/08/2022 to 30/09/2022

BigTree convenience store

[Expired] ວິຊາການກົດໝາຍທຸລະກິດ

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 monthago

date_range 01/07/2022 to 31/08/2022

BigTree convenience store

[Expired] ຜູ້ຊ່ວຍ - ບັນຊີ 

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 monthago

date_range 01/07/2022 to 31/08/2022

BigTree convenience store

[Expired] ຜູ້ຊ່ວຍ - ບຸກຄະລາກອນ

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 monthago

date_range 01/07/2022 to 31/08/2022

BigTree convenience store

[Expired] Cashier (ແຄັດເຊຍ)

BigTree convenience store

location_on ຕະຫລາດເຂດດົງໂດກ ບ້ານ ໜອງວຽງຄໍາ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 monthago

date_range 01/07/2022 to 31/08/2022

BigTree convenience store

[Expired] Cashier (ແຄັດເຊຍ)

BigTree convenience store

location_on ບ້ານ ອາມອນ ແລະ ບ້ານໜອງໜ່ຽງ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 monthago

date_range 01/07/2022 to 31/07/2022

BigTree convenience store

[Expired] Cashier (ແຄັດເຊຍ) 2ຕໍາແໜ່ງ 

BigTree convenience store

location_on ບ້ານ ອາມອນ ແລະ ບ້ານໜອງໜ່ຽງ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 monthago

date_range 31/07/2022 to 31/07/2022

BigTree convenience store

[Expired] ຜູ້ຊ່ວຍ - ສາງ

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 monthago

date_range 01/07/2022 to 31/08/2022

BigTree convenience store

[Expired] ຜູ້ຊ່ວຍ - ຈັດຊື້ 

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 monthago

date_range 01/07/2022 to 31/08/2022

BigTree convenience store

[Expired] Supply Chain ( ຊັບພາຍເຊນ )

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 monthago

date_range 01/06/2022 to 31/07/2022

BigTree convenience store

[Expired] ຫົວໜ້າ - ການຕະຫລາດ 

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 monthago

date_range 01/06/2022 to 31/07/2022

BigTree convenience store

[Expired] Baristar (ຊົງກາເຟ)

BigTree convenience store

location_on ບ້ານອາມອນ ແລະ ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 monthago

date_range 01/06/2022 to 31/07/2022

BigTree convenience store

[Expired] ຫົວໜ້າ BARTENDER(ບາເທັນເດີ)

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 monthago

date_range 30/06/2022 to 31/07/2022

BigTree convenience store

[Expired] ຫົວໜ້າບັນຊີ 

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 monthago

date_range 01/06/2022 to 31/07/2022

BigTree convenience store

[Expired] ຫົວໜ້າ-ຈັດຊື້

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 monthago

date_range 01/06/2022 to 31/07/2022

BigTree convenience store

[Expired] ຜູ້ຊ່ວຍ-ຜູ້ຈັດການການຕະຫລາດ

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 monthago

date_range 01/06/2022 to 31/07/2022

BigTree convenience store

[Expired] GRAPHIC DESIGN (ກຣາບຟຣິກ) 

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 monthago

date_range 01/06/2022 to 31/07/2022

BigTree convenience store

[Expired] ກວດກາຄຸນນະພາບຮ້ານຄ້າ

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 monthago

date_range 01/06/2022 to 31/07/2022

BigTree convenience store

[Expired] ກວດກາຄຸນນະພາບ

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 monthago

date_range 01/06/2022 to 31/07/2022

BigTree convenience store

[Expired] ບັນຊີ

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 monthago

date_range 01/06/2022 to 31/07/2022

BigTree convenience store

[Expired] ບັນຊີ

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 monthago

date_range 01/06/2022 to 31/07/2022

BigTree convenience store

[Expired] ບັນຊີ

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 monthago

date_range 01/06/2022 to 31/07/2022

BigTree convenience store

[Expired] ຫົວໜ້າ-ຈັດຊື້

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 monthago

date_range 01/06/2022 to 31/07/2022

BigTree convenience store

[Expired] ພະນັກງານ Cashier (ແຄັດເຊຍ) ກະແລງຈໍານວນ3ຕໍາແໜ່ງ 

BigTree convenience store

location_on ບ້ານ ໜອງໜ່ຽງ,ບ້ານເມືອງນ້ອຍ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແລະ ບ້ານສາຍລົມ ເມືອງຈັນທະບູລີ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 monthago

date_range 01/06/2022 to 31/07/2022

BigTree convenience store

[Expired] Cashier (ແຄັດເຊຍ)

BigTree convenience store

location_on ບ້ານໜອງໜ່ຽງ ແລະ ບ້ານອາມອນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 monthago

date_range 01/06/2022 to 31/07/2022

BigTree convenience store

[Expired] Key In (ຮັບເຂົ້າ)

BigTree convenience store

location_on ບ້ານ ໂຊກໃຫຍ່ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 4 monthago

date_range 01/05/2022 to 30/06/2022

BigTree convenience store

[Expired] GRAPHIC DESIGN (ກຣາບຟຣິກ)

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 4 monthago

date_range 01/05/2022 to 30/06/2022

BigTree convenience store

[Expired] Barista (ຊົງກາເຟ )

BigTree convenience store

location_on ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 4 monthago

date_range 01/05/2022 to 31/05/2022

BigTree convenience store

[Expired] Cashier (ແຄັດເຊຍ )

BigTree convenience store

location_on ບ້ານສາຍລົມ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

timer 4 monthago

date_range 01/05/2022 to 31/05/2022

BigTree convenience store

[Expired] ຜູ້ຈັດການຮ້ານ

BigTree convenience store

location_on ຕະຫລາດດອນກອຍ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

timer 4 monthago

date_range 30/04/2022 to 31/05/2022

BigTree convenience store

[Expired] ຜູ້ຊ່ວຍ-ຜູ້ຈັດການຕະຫລາດ

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 5 monthago

date_range 01/04/2022 to 31/05/2022

BigTree convenience store

[Expired] ກວດກາຄຸນະພາບຮ້ານ

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 5 monthago

date_range 01/04/2022 to 31/05/2022

BigTree convenience store

[Expired] ຜູ້ຊ່ວຍ-ຈັດຊື້

BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 4 monthago

date_range 30/04/2022 to 31/05/2022

BigTree convenience store

[Expired] ຜູ້ຊ່ວຍສາງ

BigTree convenience store

location_on ບ້ານ ໂຊກໃຫຍ່ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖະໜົນ450ປີ

timer 5 monthago

date_range 01/04/2022 to 31/05/2022

Page 1