assessment ໝວດຂໍ້ມູນ: ກຣາບຟິກຂໍ້ມູນທັງໝົດ

ທັງໝົດ 72 ຮູບ

play_arrow
photo ດັດຊະນີປະເທດທີ່ມີຄວາມສຸກໃນປີ 2018 (Happiness Ranking 2018)
pie_chart ລາວເຮົາຢູ່ໃສ [Laos House by DESIGNIX Studio]

timer 13/02/2019

play_arrow
photo ດັດຊະນີການສໍ້ລາດບັງຫລວງ 2018 (Corruption Perceptions Index 2018)
pie_chart ລາວເຮົາຢູ່ໃສ [Laos House by DESIGNIX Studio]

timer 12/02/2019

play_arrow
photo ອາຍຸໄຂສະເລ່ຍ 2015 (Life Expectancy)
pie_chart ລາວເຮົາຢູ່ໃສ [Laos House by DESIGNIX Studio]

timer 07/02/2019

play_arrow
photo ດັດຊະນີຄຸນນະພາບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 2018 (Infrastructure Quality Index 2018)
pie_chart ລາວເຮົາຢູ່ໃສ [Laos House by DESIGNIX Studio]

timer 07/02/2019

play_arrow
photo ດັດຊະນີຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ 2018 (Ease of Doing Business Ranking 2018)
pie_chart ລາວເຮົາຢູ່ໃສ [Laos House by DESIGNIX Studio]

timer 07/02/2019

play_arrow
photo ດັດຊະນີປະເທດທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ (CAF World Giving Index 2018)
pie_chart ລາວເຮົາຢູ່ໃສ [Laos House by DESIGNIX Studio]

timer 07/02/2019

play_arrow
photo ດັດຊະນີປະເທດສັນຕິພາບ (Global Peace Index 2018)
pie_chart ລາວເຮົາຢູ່ໃສ [Laos House by DESIGNIX Studio]

timer 07/02/2019

play_arrow
photo ປຽບທຽບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຂອງປະເທດໃນອາຊຽນ
pie_chart ທຸລະກິດ / ການຄ້າ

timer 11/12/2018

play_arrow
photo ສະຫຼຸບຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມທົ່ວປະເທດ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 11/12/2018

play_arrow
photo ຄົນລາວໃຊ້ໂທລະສັບຍີ່ຫໍ້ໃດຫຼາຍທີ່ສຸດ?
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 11/12/2018

play_arrow
photo ລະດັບ “iQ” ກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 11/12/2018

play_arrow
photo ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ
pie_chart ທຸລະກິດ / ການຄ້າ

timer 12/12/2018

play_arrow
photo ລາຍຊື່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ຕັ້ງແຕ່ຜູ້ທຳອິດໃນປະຫວັດສາດຊາດລາວ ເຖິງ ປັດຈຸບັນ
pie_chart ປະຫວັດສາດລາວ

timer 12/12/2018

play_arrow
photo ຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ Facebook ໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 12/12/2018

play_arrow
photo ປະຫວັດສາດລາວ “ສັງລວມ ຊະຕາກຳຂອງແຜ່ນດິນລາວ“ ແຕ່ປີ 1353 - ປະຈຸບັນ
pie_chart ປະຫວັດສາດລາວ

timer 12/12/2018