BigTree convenience store

Barista ( ບາຣິດຕ້າ )

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ບ້ານສາຍລົມ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 01/10/2022 to 30/11/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍາກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ2ຕໍາແໜ່ງດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານ Barista ( ບາຣິດຕ້າ )

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ເພດຍິງ

- ອາຍຸ 18ປີ - 30ປີ

- ບໍ່ມີປະສົບການທາງບໍລິສັດສອນໃຫ້ຂໍຄົນຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ ແລະ ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃຫມ່ໆ

- ວຸດທິການສຶກສາຈົບມໍ7ຂື້ນໄປ ແລະ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານພາສາອັງກິດແລະຄອມພິວເຕີ

- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫ້າວຫັນ ແລະ ສາມາດຮຽນຮູ້ວຽກໄດ້ໄວ

- ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ,ອັດທະຍາໄສດີ ແລະ ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ,ປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດວາງອອກຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ 

➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບ:

- ປຸງແຕ່ງຂາຍກາເຟ ແລະ ປຸງແຕ່ງຂາຍເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆພາຍໃນຮ້ານ

- ບໍລິການຕ້ອນຮັບລູກຄ້າ ຄິດໄລ່ສິນຄ້າ - ຮັບເງິນຈາກລູກຄ້າ

 - ອະນາໄມຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຈັກກາເຟ ແລະ ເຄົາເຕີໃຫ້ສະອາດງາມຕາ

- ດູແລຈັດການພາຍໃນຮ້ານໃຫ້ສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ

- ເຮັດວຽກຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ

- ມີຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກ ແລະ ເມື່ອມີປັນຫາຄວນແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ  

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 

- ໃບຢັ້ງຢຶນຄໍ້າປະກັນ

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 3ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

30/11/2022