BigTree convenience store

ຜູ້ຈັດການຮ້ານ

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ຕະຫລາດເຂດດົງໂດກ ບ້ານໜອງວຽງຄໍາ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 01/08/2022 to 30/09/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍາກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານ ຜູ້ຈັດການຮ້ານ

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ບໍ່ຈໍາກັດເພດ

- ອາຍຸ 25-35ປີ

- ມີປະສົບການ2 ປີຂື້ນໄປ 

- ວຸດທິການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ

- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫ້າວຫັນ 

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ 

➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບ:

- ຕິດຕາມເບິ່ງແຍງຮ້ານຄ້າໃຫ້ເປັນໄປຕາມຮູບແບບແລະແນວທາງຂອງບໍລິສັດ

- ຕິດຕາມການຂາຍສິນຄ້າພາຍໃນຮ້ານພ້ອມລາຍງານບໍລິສັດ

- ເບິ່ງແຍງແລະອົບໂຮມບຸກຄະລາກອນພາຍໃນຮ້ານ

- ລາຍງານບັນຊີ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຂອງຮ້ານໃນແຕ່ລະວັນ

- ດູແລຄວາມເປັນລະບຽບຂອງພະນັກງານ,ຄວາມສະອາດພາຍໃນຮ້ານ,ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງຮ້ານ

- ຕິດຕາມການມາວຽກຂອງພະນັກງານປະຈໍາວັນ ແລະ ສະຫລຸບຄິດໄລ່ປະຈໍາເດືອນ

- ຮັບຜີດຊອບໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງ

- ຮັບຜີດຊອບເມື່ອມີບັນຫາຄວນແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ  

- ໃບຜ່ານງານ ( ຖ້າມີ )

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 3ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

30/09/2022