assessment ໝວດຂໍ້ມູນ: ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

ທັງໝົດ 39 ຮູບ

play_arrow
photo ສະຫຼຸບຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມທົ່ວປະເທດ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 11/12/2018

play_arrow
photo ຄົນລາວໃຊ້ໂທລະສັບຍີ່ຫໍ້ໃດຫຼາຍທີ່ສຸດ?
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 11/12/2018

play_arrow
photo ລະດັບ “iQ” ກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 11/12/2018

play_arrow
photo ຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ Facebook ໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 12/12/2018

play_arrow
photo ການຈັດອັນດັບລະບົບສຸຂະພາບຂອງໂລກ 2018
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 12/12/2018

play_arrow
photo ຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 12/12/2018

play_arrow
photo ຄຸນະພາບຂອງການຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 12/12/2018

play_arrow
photo ປະເທດໃດໃນອາຊີດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ?
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ຜູ້ຊາຍທີມີຄູ່ນອນຫຼາຍກວ່າ 1 ຄູ່ ໃນ12 ເດືອນແບ່ງຕາມແຂວງ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ແມ່ຍິງແຂວງໃດສູບຢາຫຼາຍທີ່ສຸດ?
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ແມ່ຍິງແຂວງໃດດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ?
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ຜູ້ຊາຍແຂວງໃດດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ?
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ຜູ້ຊາຍແຂວງໃດສູບຢາຫຼາຍທີ່ສຸດ?
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ແມ່ນໍ້ຳທີ່ຍາວທີ່ສຸດໃນແຕ່ລະປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ສະຖິຕິຜູ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນລາວ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018