assessment ໝວດຂໍ້ມູນ: ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

ທັງໝົດ 39 ຮູບ

play_arrow
photo ລາຄານ້ຳມັນໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ສະຖິຕິການຜະລິດໄຟຟ້າໃນ ສປປ ລາວ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ຄວາມຍາວເສັ້ນທາງໃນທົ່ວປະເທດລາວ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo 10 ປະເທດນັກທ່ອງທ່ຽວສູງສຸດທີ່ເຂົ້າມາສປປລາວ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 14/12/2018

play_arrow
photo ຂະໜາດຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟໃນກຸ່ມປະເທດ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 14/12/2018

play_arrow
photo ຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ facebook ໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ອັນດັບຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງປະເທດໃນອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ປຽບທຽບລາຄາເຊົ່າພື້ນທີ່ຕະຫຼາດກາງຄືນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 14/12/2018