assessment ໝວດຂໍ້ມູນ: ລັດຖະບານ / ເອກກະສານ / ເສດຖະກິດ

ທັງໝົດ 6 ຮູບ

play_arrow
photo ຂໍ້ມູນເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດລາວ
pie_chart ລັດຖະບານ / ເອກກະສານ / ເສດຖະກິດ

timer 18/08/2018

play_arrow
photo ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ໃນຈີນ ແລະ ອາຊຽນລະຫວ່າງປີ 2016 -2018
pie_chart ລັດຖະບານ / ເອກກະສານ / ເສດຖະກິດ

timer 25/07/2018

play_arrow
photo 7 ຂັ້ນຕຳແໜ່ງລະດັບສູງຂອງການນຳ
pie_chart ລັດຖະບານ / ເອກກະສານ / ເສດຖະກິດ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ຄຳສັ່ງ ຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນັບແຕ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງ
pie_chart ລັດຖະບານ / ເອກກະສານ / ເສດຖະກິດ

timer 14/12/2018

play_arrow
photo ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າ ທັງໝົດ ຂອງ ສປປ.ລາວ
pie_chart ລັດຖະບານ / ເອກກະສານ / ເສດຖະກິດ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo 7 ຂັ້ນຕອນການເຮັດ Passport
pie_chart ລັດຖະບານ / ເອກກະສານ / ເສດຖະກິດ

timer 14/12/2018