assessment ໝວດຂໍ້ມູນ: ທຸລະກິດ / ການຄ້າ

ທັງໝົດ 9 ຮູບ

play_arrow
photo ປຽບທຽບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຂອງປະເທດໃນອາຊຽນ
pie_chart ທຸລະກິດ / ການຄ້າ

timer 11/12/2018

play_arrow
photo ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ
pie_chart ທຸລະກິດ / ການຄ້າ

timer 12/12/2018

play_arrow
photo ທະນາຄານທຸລະກີດທັງໝົດໃນ ສປປ ລາວ
pie_chart ທຸລະກິດ / ການຄ້າ

timer 14/12/2018

play_arrow
photo 7 ບໍລິສັດມະຫາຊົນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
pie_chart ທຸລະກິດ / ການຄ້າ

timer 14/12/2018

play_arrow
photo 5 ປິກ່ອນລັດເກັບຄ່າຜ່ານນ່ານຟ້າໄດ້ກວ່າ 300 ລ້ານໂດລາ
pie_chart ທຸລະກິດ / ການຄ້າ

timer 23/07/2018

play_arrow
photo ໂຕເລກລາຍຮັບລາຍຈ່າຍແຕ່ປີ 2013 - 2017 ຂອງລັດຖະບານສປປລາວ
pie_chart ທຸລະກິດ / ການຄ້າ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo 10 ເລື່ອງຫວຽດນາມທີ່ທ່ານອາດຍັງບໍ່ຮູ້
pie_chart ທຸລະກິດ / ການຄ້າ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo 10 ອັນດັບປະເທດທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດໃນໂລກ 2018,
pie_chart ທຸລະກິດ / ການຄ້າ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ປຽບທຽບຈຳນວນສາຂາ ຮ້ານມິນິມາກທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນນະຄອນຫຼວງ
pie_chart ທຸລະກິດ / ການຄ້າ

timer 13/12/2018