assessment ໝວດຂໍ້ມູນ: ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

ທັງໝົດ 39 ຮູບ

play_arrow
photo ຕຶກທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ອັດຕາສ່ວນພື້ນທີ່ປ່າຕໍ່ເນື້ອທີ່ປະເທດຂອງກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ອຳນາດໜັງສືຜ່ານແດນໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ປະສິດທິພາບດ້ານການຂົນສົ່ງໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ມູນຄ່າການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ໃນປີ 2017
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ຫົນທາງປູຢາ,ປູເບຕົງໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ສັດສ່ວນການໃຊ້ເຊື້ອເພີງຜະລິດໄຟຟ້າໃນ 10 ປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ດຳເນີນການຜະລິດ (ໃຫຍ່ກວ່າ 1MW)
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 14/12/2018

play_arrow
photo ໂຄງການໄຟຟ້າທີ່ຄາດວ່າຈະລົງມືກໍ່ສ້າງກ່ອນປີ 2020
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 14/12/2018

play_arrow
photo ການສູນເສຍຈາກເຫດເຂື່ອນແຕກໃນປະຫວັດສາດຜ່ານມາ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo 15 ອັນດັບສາຍວຽກທີ່ມີໃນຖານຂໍ້ມູນ CVConnect.la
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 14/12/2018

play_arrow
photo ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 14/12/2018

play_arrow
photo ຈຳນວນພາຫະນະໃນລາວແຍກຕາມປະເພດ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 24/07/2018

play_arrow
photo ຄ່າແຮງຂັ້ນຕ່ຳຂອງປະເທດ AEC ສະເລ່ຍເປັນລາຍວັນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018