assessment ໝວດຂໍ້ມູນ: Infographicທັງໝົດ

ທັງໝົດ 65 ຮູບ

play_arrow
photo ພະນັກງານ 7 ປະເພດທີ່ຍາກຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດ
pie_chart ເຄັດລັບ / ວຽກງານ

timer 14/12/2018

play_arrow
photo ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດໃນເວລາສຳພາດວຽກ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນຈະເຮັດ ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດໃນການໄດ້ຮັບວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ
pie_chart ເຄັດລັບ / ວຽກງານ

timer 14/12/2018

play_arrow
photo ລາຄານ້ຳມັນໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ສະຖິຕິການຜະລິດໄຟຟ້າໃນ ສປປ ລາວ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ຄວາມຍາວເສັ້ນທາງໃນທົ່ວປະເທດລາວ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo 5 ຄຳຖາມເດັດໃນການສຳພາດວຽກ ແລະ ແນວທາງໃນການຕອບ
pie_chart ເຄັດລັບ / ວຽກງານ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo 10 ປະເທດນັກທ່ອງທ່ຽວສູງສຸດທີ່ເຂົ້າມາສປປລາວ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 14/12/2018

play_arrow
photo ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າ ທັງໝົດ ຂອງ ສປປ.ລາວ
pie_chart ລັດຖະບານ / ເອກກະສານ / ເສດຖະກິດ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ຂະໜາດຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟໃນກຸ່ມປະເທດ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 14/12/2018

play_arrow
photo 5 ປິກ່ອນລັດເກັບຄ່າຜ່ານນ່ານຟ້າໄດ້ກວ່າ 300 ລ້ານໂດລາ
pie_chart ທຸລະກິດ / ການຄ້າ

timer 23/07/2018

play_arrow
photo ໂຕເລກລາຍຮັບລາຍຈ່າຍແຕ່ປີ 2013 - 2017 ຂອງລັດຖະບານສປປລາວ
pie_chart ທຸລະກິດ / ການຄ້າ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ facebook ໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo 10 ເລື່ອງຫວຽດນາມທີ່ທ່ານອາດຍັງບໍ່ຮູ້
pie_chart ທຸລະກິດ / ການຄ້າ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ອັນດັບຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງປະເທດໃນອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo 10 ອັນດັບປະເທດທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດໃນໂລກ 2018,
pie_chart ທຸລະກິດ / ການຄ້າ

timer 13/12/2018