assessment ໝວດຂໍ້ມູນ: Infographicທັງໝົດ

ທັງໝົດ 65 ຮູບ

play_arrow
photo ຜູ້ຊາຍແຂວງໃດດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ?
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ຜູ້ຊາຍແຂວງໃດສູບຢາຫຼາຍທີ່ສຸດ?
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ແມ່ນໍ້ຳທີ່ຍາວທີ່ສຸດໃນແຕ່ລະປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ສະຖິຕິຜູ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນລາວ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ຂໍ້ມູນເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດລາວ
pie_chart ລັດຖະບານ / ເອກກະສານ / ເສດຖະກິດ

timer 18/08/2018

play_arrow
photo ຕຶກທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ອັດຕາສ່ວນພື້ນທີ່ປ່າຕໍ່ເນື້ອທີ່ປະເທດຂອງກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ອຳນາດໜັງສືຜ່ານແດນໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ປະສິດທິພາບດ້ານການຂົນສົ່ງໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ມູນຄ່າການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ໃນປີ 2017
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ຫົນທາງປູຢາ,ປູເບຕົງໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ສັດສ່ວນການໃຊ້ເຊື້ອເພີງຜະລິດໄຟຟ້າໃນ 10 ປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ດຳເນີນການຜະລິດ (ໃຫຍ່ກວ່າ 1MW)
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 14/12/2018

play_arrow
photo ໂຄງການໄຟຟ້າທີ່ຄາດວ່າຈະລົງມືກໍ່ສ້າງກ່ອນປີ 2020
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 14/12/2018