assessment ໝວດຂໍ້ມູນ: Infographicທັງໝົດ

ທັງໝົດ 65 ຮູບ

play_arrow
photo ປຽບທຽບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຂອງປະເທດໃນອາຊຽນ
pie_chart ທຸລະກິດ / ການຄ້າ

timer 11/12/2018

play_arrow
photo ສະຫຼຸບຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມທົ່ວປະເທດ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 11/12/2018

play_arrow
photo ຄົນລາວໃຊ້ໂທລະສັບຍີ່ຫໍ້ໃດຫຼາຍທີ່ສຸດ?
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 11/12/2018

play_arrow
photo ລະດັບ “iQ” ກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 11/12/2018

play_arrow
photo ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ
pie_chart ທຸລະກິດ / ການຄ້າ

timer 12/12/2018

play_arrow
photo ລາຍຊື່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ຕັ້ງແຕ່ຜູ້ທຳອິດໃນປະຫວັດສາດຊາດລາວ ເຖິງ ປັດຈຸບັນ
pie_chart ປະຫວັດສາດລາວ

timer 12/12/2018

play_arrow
photo ຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ Facebook ໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 12/12/2018

play_arrow
photo ປະຫວັດສາດລາວ “ສັງລວມ ຊະຕາກຳຂອງແຜ່ນດິນລາວ“ ແຕ່ປີ 1353 - ປະຈຸບັນ
pie_chart ປະຫວັດສາດລາວ

timer 12/12/2018

play_arrow
photo ການຈັດອັນດັບລະບົບສຸຂະພາບຂອງໂລກ 2018
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 12/12/2018

play_arrow
photo ຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 12/12/2018

play_arrow
photo ຄຸນະພາບຂອງການຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 12/12/2018

play_arrow
photo ປະເທດໃດໃນອາຊີດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ?
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ຜູ້ຊາຍທີມີຄູ່ນອນຫຼາຍກວ່າ 1 ຄູ່ ໃນ12 ເດືອນແບ່ງຕາມແຂວງ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ແມ່ຍິງແຂວງໃດສູບຢາຫຼາຍທີ່ສຸດ?
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ແມ່ຍິງແຂວງໃດດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ?
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018