ເທັກນິກການຕໍ່ລອງເງິນເດືອນ (ຕອນສຳພາດວຽກ)

timer

remove_red_eye 0 views


cvConnect.la - ເທັກນິກການຕໍ່ລອງເງິນເດືອນ (ຕອນສຳພາດວຽກ)

ຫຼັກການຕໍ່ລອງເງິນເດືອນ
ກອ່ນທີ່ຈະມາເຖິງຂັ້ນຕໍ່ລອງເງິນເດືອນ ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈເຖິງສາເຫດຂອງການຍ້າຍວຽກກ່ອນວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງອອກຈາກວຽກເກົ່າ ແລະ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຢາກໄດ້ວຽກໃໝ່ ອີກທັງສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະເຖິງຕະຫຼາດຂອງອຸດສາຫະກຳນັ້ນໆ ວ່າເປັນໄປໃນທິດທາງໃດ ແລະ ບໍລິສັດເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຫຼາຍເທົ່າໃດ? ມີສິດທີ່ຈະເລືອກຜູ້ສະໝັກຄົນອື່ນໆໄດ້ຫຼາຍໜ້ອຍເທົ່າໃດ? ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເປັນພື້ນຖານສຳຄັນສຳລັບການສ້າງອຳນາດເພື່ອການຕໍ່ລອງເງິນເດືອນ ແລະ ກ່ອນທີ່ຈະຕໍ່ລອງເງິນເດືອນຕ້ອງຫາ ແລະ ຕຽມຂໍ້ມູນໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍກ່ອນ ໂດຍຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງຕຽມດັ່ງນີ້:

1) ອັດຕາເງິນເດືອນໂດຍສະເລ່ຍທີ່ຈະໄດ້ສຳລັບຕຳແໜ່ງທີ່ສະໝັກໄວ້ ຂໍ້ມູນໂຕນີ້ອາດຫາໄດ້ຈາກເວັບໄຊຈັດຫາງານ ຫຼື ຖາມຈາກໝູ່ ຫຼື ຄົນຮູ້ຈັກ


2) ສະຫວັດດີການຕ່າງໆທີຄວນຈະໄດ້ ຊຶ່ງແຕ່ລະອາຊີບ ແລະ ແຕ່ລະຕຳແໜ່ງຈະມີສະຫວັດດີການທີຄວນຈະໄດ້ບໍ່ຄືກັນ ເຊັ່ນ: ເຊວກໍ່ຈະມີຄ່ານາຍໜ້າ ,ຄ່ານ້ຳມັຍລົດ ຄ່າລົດ, ຄ່າໂທລະສັບ, ງົບສຳລັບລ້ຽງລູກຄ້າ, ແລະ ອື່ນໆ.


3) ອ້າງເຖິງການກ້າວໜ້າຂອງເງິນເດືອນເມື່ອຕ້ອງຕັດສິນໃຈປຽນວຽກ ຫຼັກການຂໍ້ນີ້ບໍ່ແມ່ນປະເດັນຫຼັກທີ່ຈະໃຊ້ສຳລັບຕໍ່ຮອງເງິນເດືອນເພາະອາດຈະຖືກອ້າງກັບມາວ່າຖ້າຍ້າຍວຽກມາບ່ອນໃໝ່ກໍຕ້ອງເລີ່ມຮຽນຮູ້ລະບົບການເຮັດວຽກໃໝ່ ອີກທັງຖ້າເປັນສິນຄ້າໃໝ່ກໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາໄປອົບຮົມກັນອີກ ຈິງຄວນໃຊ້ອ້າງເຖິງແນວທາງ ແລະ ອຸດົມການຂອງຕົນເອງວ່າ ຖ້າຈະຍ້າຍວຽກໃໝ່ກໍຕ້ອງມີຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເງິນເດືອນປະມານ 20-30% ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຍ້າຍວຽກໃຫ້ເໝື່ອຍ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການເຮັດວຽກທີ່ໃໝ່ໄປເຮັດຫຍັງຄວາມສ່ຽງຈກາການເຮັດວຽກທີ່ໃໝ່ໄດ້ແກ່ ຫົວໜ້າໃໝ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ນິໄສ ການເມືອງ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງອົງກອນ


4) ສິ່ງທີ່ອົງກອນຄາດຫວັງ ລອງຄິດເຖິງສິງທີ່ອົງກອນຄາດຫວັງຈາກສິ່ງທີ່ໄດ້ຈາກຕຳແໜ່ງນີ້ ເຊັ່ນ: ເຊວ ສິ່ງທີ່ອົງກອນຄາດຫວັງຄືການເຮັດຍອດໃຫ້ໄດ້ຕາມທີ່ອົງກອນກຳນົດ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະສົບການ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ທີ່ສະສົມມາຈະສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າເຮົານິແຫຼະ ຖ້າເຈົ້າຈະຈ້າງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງທີ່ຄາດຫວັງ


5) ຂໍ້ດີຂອງໂຕເຮົາເອງ ກ່ອນທີ່ຈະໄປຕໍ່ລອງ ເຮົາຕ້ອງສື່ໃຫ້ຜູ້ສຳພາດຮູ້ເຖິງຈຸດເດ່ນ ແລະ ຂໍ້ດີຂອງໂຕເຮົາເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັນໃຈວ່າຈຳນວນເງິນທີ່ເຂົາຈ້າງເຮົາໄປນັ້ນສາມາດສ້າງວຽກ ຫຼື ເບິ່ງແຍງວຽກໄດ້ຢ່າງທີ່ຄາດຫວັງໄດ້ ນອກຈາກທີ່ຈະບອກເຖິງຈຸດດເດ່ນ ແລະ ຂໍ້ດີທີ່ເປັນໂດຍລວມ ຕ້ອງບໍ່ລືມທີ່ຈະຍົກຕົວຢ່າງວຽກໂດຍລະອຽດໃຫ້ເຫັນວຽກທີ່ເປັນຜົນງານທີ່ໂດດເດ່ນໃນໄລຍະເວລາ 3 ປີ ເປັນຕົ້ນ ຫາກຍັງບໍ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກຫຼາຍປານໃດກໍ່ອາດເລົ່າເຖິງກິດຈະກຳສະໄໝຮຽນ ກໍອາດບອກໄດ້ວ່າເປັນຄົນດຸມັ່ນເປັນຕົ້ນ


ຂໍ້ຄວນລະວັງ

1) ຜູ້ສຳພາດອາດຖາມເຖິງເຫດຜົນ ເປັນຫຍັງຕ້ອງເງິນເດືອນຂື້ນຫຼັງຈາກຍ້າຍວຽກ ທັງໆທີ່ເມື່ອຍ້າຍວຽກກໍ່ຕ້ອງຮຽນຮູ້ກັນໃໝ່
ກ່ອນຈະຕອບຄຳຖາມນີ້ ຕ້ອງຂື້ນຢູ່ກັບກໍລະນີຂອງຜູ້ສະໝັກວ່າຍ້າຍວຽກດ້ວຍສາເຫດໃດ ຫາກຍ້າຍວຽກດ້ວຍສາເຫດ ເຮັດຕຳແໜ່ງໃໝ່ ທີ່ເປັນລະດັບສູງຂື້ນ ຖ້າເປັນແນວນີ້ກໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຂື້ນເນື່ອງດ້ວຍວຽກໃໝ່ເປັນວຽກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ປະສົບການ ຄວາມສາດມາດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂື້ນແຕ່ອາດຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ການຍ້າຍວຽກໃໝ່ອາດຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ກັນແດ່ ກໍອາດບໍ່ໄດ້ຂໍເງິນເດືອນທີ່ເປັນຄ່າສະເລ່ຍ ແຕ່ຕ່ຳກວ່າຄ່າສະເລ່ຍເລັກນ້ອຍ ເຊັ່ນ: ເງິນເດືອນຕຳແໜ່ງວິສະວະກອນຢູ່ທີ່ 1000$ - 1500$ ຄ່າສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ 1400$ ແຕ່ເຮົາອາດຂໍແຕ່ 1350$ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ຫາກຍ້າວຽກດ້ວຍເຫດຜົນບໍ່ມັກວຽກທີ່ເຮັດຢູ່ ຫຼື ປ່ຽນສາຍວຽກກໍ່ອາດບໍ່ສາມາດຕໍ່ຮອງເງິນເດືອນໄດ້ຫຼາຍປານໃດ ແຕ່ເຮົາກໍ່ສາມາດຕອບໄດ້ວ່າເງິນເດອນທີ່ເອີ້ນີ້ ເອີ້ນຕາມຄ່າສະເລ່ຍເງິນເດືອນທີຄວນຈະໄດ້ສຳລັບຕຳແໜ່ງນີ້.
 

 

2) ການສຳພາດລວມເຖິງການຕໍ່ຮອງເລື່ອງເງິນເດືອນເຮົາບໍ່ຄວນຕວົະ ແຕ່ອາດບອກບໍ່ໝົດ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ກໍລະນີທີ່ເວົ້າເຖິງເງິນເດືອນເກົ່າ ອາດຈະບອກໂດຍລວມເງຊິ່ງລວມເຖິງສະຫວັດດີການຕ່າງໆ ແລະ ບໍ່ຄວນຕົວະ ເພາະຫາກທາງບໍລິສັດຂໍຫຼັກຖານເງິນເດືອນບ່ອນເກົ່າ ກໍ່ຈະປັນຫາໄດ້

 


3) ຜູ້ສຳພາດອາດຖາມເຖິງວ່າ ໃຫ້ປຽບທຽບກັບຜູ້ສະໝັກອີກຄົນ ວ່າເປັນຫຍັງທາງບໍລິສັດຕ້ອງເລືອກທ່ານ? ຄຳຖາມນີ້ຍາກທີ່ຈະຕອບເນື່ອງດ້ວຍຕ້ອງຂື້ນກັບຕຳແໜ່ງວຽກທີຈະໄດ້ສະໝັກໃວ້ ຄຳຕອບທີ່ເໝາະສົມຄື ເລີ່ມດ້ວຍການສະຫຼຸບລັກສະນະ ແລະ ບຸກຄະລິກຂອງຄົນທີ່ເໝາະກັບວຽກນັ້ນໆກ່ອນ ຈາກນັ້ນກໍ່ເວົ້າເຖິງໂຕເອງວ່າມີທັດສະນະ ບຸກຄະລິກ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາດມາດ ແລະ ປະສົບການກັບວຽກນັ້ນແທ້ ບໍ່ຄວນສະແດງຄວາມໝັ້ນໃຈຈົນເກີນໄປເພາະຈະເບິ່ງເປັນຄົນທີໝັ້ນໃຈຕົນເອງເກີນໄປ ຄວນສະແດງໂຕໃນລັກສະນະກາງໆ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ສຳພາດເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈອີກເທື່ອໜຶ່ງ


 
4) ຜູ້ສຳພາດອາດອ້າງເລື່ອງລະບຽບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງອົງກອນ ວ່າທາງບໍລິສັດມີມາດຕະຖານ ແລະ ມີການກຳໜົດເງິນເດືອນທີ່ຈະໃຫ້ໄນລະດັບໜຶ່ງ ເຊິ່ງເຮົາເອງຄວນຈະມີຈຸດຢືນ ແລະ ຕັດສິນໃຈວ່າ ຄວາມຮູ້ໃໝ່ ແລະ ໂອກາດທີ່ເກີດຂື້ນທີຈະໄດ້ຮັບ ເມື່ອປຽບທຽບກັບເງິນເດືອນ ພະຍາຍາມເບິ່ງໃນໄລຍະຍາວຈະເນັດໃຫ້ບໍ່ສ່ຽງໂອກາດທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດ

ຂໍ້ມູນຈາກ
http://www.tpa.or.th

Tags:

Share on your timeline:


ac_unit Our Sponsored

Leaving your resume

Create your Resume , we'll let employers find your resume so that will increase your opportunity to get job

mode_edit Create Now