BigTree convenience store

Barista (ບາຣິດຕ້າ)

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 01/08/2022 to 30/09/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍາກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານ Barista (ບາຣິດຕ້າ)

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ເພດຍິງ

-- ອາຍຸ 18ປີ - 25ປີ

- ບໍ່ມີປະສົບການທາງບໍລິສັດສອນໃຫ້

- ວຸດທິການສຶກສາຈົບມໍ7ຂື້ນໄປ ແລະ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ

- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫ້າວຫັນ ແລະສາມາດຮຽນຮູ້ວຽກໄດ້ໄວ

- ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ,ອັດທະຍາໄສດີ ແລະ ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ 

➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບ:

- ບໍລິການຕ້ອນຮັບລູກຄ້າ ຄິດໄລ່ສິນຄ້າ-ຮັບເງິນຈາກລູກຄ້າ

- ປຸງແຕ່ງກາເຟ ແລະ ປຸງແຕ່ງເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ

- ອະນາໄມຮັກສາຄວາມສະອາດພາຍໃນຮ້ານ

- ດູແລຈັດການພາຍໃນຮ້ານ ໃຫ້ສະອາດ ແລ ະເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ

- ເຮັດວຽກຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ

- ມີຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກ ແລະ ເມື່ອມີປັນຫາຄວນແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ  

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 3ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

30/09/2022