BigTree convenience store

ບັນຊີ

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 01/06/2022 to 31/07/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

     ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍາກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

     ພະນັກງານ ບັນຊີ 1ຕໍາແໜ່ງ 

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

       1. ບໍ່ຈໍາກັດເພດ

       2.ອາຍຸ 25ປີຂື້ນໄປ

       3.ມີປະສົບການ3ປີຂື້ນໄປ

       4.ມີປະສົບການລົງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ກວດສອບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

       5.ມີປະສົບການໃນການໄລ່ລຽງອາກອນ ປະຈໍາເດືອນ-ປະຈໍາປີ

       6.ມີປະສົບການໃນການສະຫຼຸບບັນຊີ ປະຈໍາເດືອນ-ປະຈໍາປີ

       7.ຮູ້ລະບົບບັນຊີ APIS ແລະ ຊ່ຽວຊານການນຳໃຊ້ລະບົບ APIS ເປັນຢ່າງດີ

       8.ມີປະສົບການນໍາໃຊ້ການໂອນເງິນຜ່ານລະບົບ I-Bank ຜ່ານລະບົບທະນາຄານມາກ່ອນ

       9.ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ດ້ານບັນຊີຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ

     10.ມີທັກສະວ່ອງໄວໃນການແກ້ໄຂບັນຫາພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ

     12. ເປັນຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ພ້ອມຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆສະເໝີ

     13.ວຸດທິການສຶກສາຈົບປະລິນຍາຕີແລະສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

     14.ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການໃຊ້ຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງດີ

     15.ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫ້າວຫັນ ແລະສາມາດຮຽນຮູ້ວຽກໄດ້ໄວ

     16.ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ 

 ➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບ:

  1. ກວດສອບ ລະບົບລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ
  2. ກວດສອບການໄລ່ລຽງອາກອນ ປະຈໍາເດືອນ-ປະຈໍາປີ
  3. ກວດສອບສະຫຼຸບບັນຊີ ປະຈໍາເດືອນ-ປະຈໍາປີ
  4. ນໍາໃຊ້ລະບົບບັນຊີ APIS
  5. ນໍາໃຊ້ການໂອນເງິນຜ່ານລະບົບ I-Bank

 ➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

  - ໃບປະກາດ1ຊຸດ  

  - ໃບຜ່ານງານ

  - ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 

  - ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

  - ໃບກວດສຸຂະພາບ

  - ໃບສັກຢາຄົບ 3ເຂັມ

  - ໃບແຈ້ງໂທດ

ໝາຍເຫດ:ເອກະສານທຸກຢ່າງຕ້ອງເປັນສໍາເນົາກ໋ອບປີ້

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

31/07/2022