S R F COMPANY

ພະນັກງານບັນຊີ-ການເງິນ

S R F COMPANY

Find all jobs of S R F COMPANY

location_on ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 2 monthago

date_range 13/11/2021 to 29/01/2022


Company Industry

Job Description:

ບໍລິສັດ ເອັສ ອາ ເອັບ ຂາຍ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ ເຟີນີເຈີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະມັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານບັນຊີ-ການເງິນ ຈໍານວນ 1 ຄົນ

➢ ເງື່ອນໄຂແລະຄຸນສົມບັດ:

- ເພດ (ຍິງ) - ອາຍຸ 22-29 ປີ

- ຈົບການສຶກສາ ຊັ້ນສູງ ຫລື ປະລິນຍາຕີ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ສາຂາບັນຊີ, ການເງິນ, ການທະນາຄານ ສາຂາບໍລິຫານ ແລະ ອື່ນໆ

- ມີປະສົບການກ່ຽວກັບບັນຊີຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີຂຶຶ້ນໄປ

- ມີຄວາມຮູ້ໃນການໃຊ້  Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) ເປັນຢ່າງດີ

- ມີຄວາມອົດທົນ, ດຸໝັ່ນ ແລະ ເຂົ້າກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ດີ

- ເຮັດວຽກ 08:00 – 17:00 ໂມງ (ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້)

- ອາທິດ 1 ພັກວຽກ 1 ມື້ິ (ວັນເສົາ ຫລື ວັນອາທິດ)

- ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2.000.000 – 3.000.000 ກີບ

➢ ໜ້າວຽກ:

- ກວດສອບເອກະສານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍບໍລິສັດ

- ເກັບກໍາເອກະສານບັນຊີ ແລະ ຄິດໄລ່ເງິນບໍລິສັດ

- ບັນຊີສາງເຄື່ອງເຂົ້າ-ເຄື່ອງອອກ

- ສະຫຼຸບບັນຊີປະຈຳເດືອນ-ປີ, ແຈ້ງຈ່າຍອາກອນປະຈໍາເດືອນ-ປີ ແລະ ວຽກງານປະຈຳວັນອື່ນໆຂອງບັນຊີ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ

- ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (ສະບັບແທ້)

- ບັດປະຈ າຕົວ ຫຼ ສ າມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດຄົບ 2 ເຂັມ

- ຊີວະປະຫວັດ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

     ສະຖານທີິ່ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ທີ່ ຕຶກ A02, ຕະຫຼາດທົ່ງຂັນຄຳ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

     ສົນໃຈສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ 020 52029108, 030 5625068 ຫຼື ອີເມວ: selling.renting.furniture.company@gmail.com

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

29/01/2022