S R F COMPANY

ພະນັກງານຂາຍ ແລະ ພະນັກງານການຕະຫຼາດ

S R F COMPANY

Find all jobs of S R F COMPANY

location_on ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 08/12/2021 to 29/01/2022


Company Industry

Job Description:

ບໍລິສັດ ເອັສ ອາ ເອັບ ຂາຍ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ ເຟີນີເຈີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະມັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານຂາຍ ຈໍານວນ 2 ຄົນ

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ເພດ (ຍິງ) 1 ຄົນ, ເພດ (ຊາຍ) 1 ຄົນ

- ອາຍຸ 22-29 ປີ

- ວຸດທິການສຶກສາ ຈົບຊັຶ້ນສູງຂຶຶ້ນໄປ

- ມີຄວາມຮູ້ໃນການໃຊ້ Microsoft office  (Word, Excel, PowerPoint)

- ເປັນຄົນທີື່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄຳເວົຶ້າໜັກແໜ້ນ ໜ້າເຊື່ອຖື , ບຸກຄະລິກກະພາບດີ ແລະ ມີເປົຶ້າໝາຍ

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້

- ຖ້າມີປະສົບການ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

- ເຮັດວຽກ 08:00 – 17:00 ໂມງ (ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້)

- ອາທິດ 1 ພັກວຽກ 1 ມື້ (ວັນເສົາ ຫລື ວັນອາທິດ)

- ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1.500.000 – 2.500.000 ກີບ

➢ ໜ້າວຽກ:

- ຂາຍເຄື່ອງໃນຮ້ານຄ້າ ແລະ ຂາຍທາງອອນລາຍ (ຕອບແຊັດລູກຄ້າ)

- ເບິື່ງຮ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນຮ່ວມງານນໍາກັນ

- ຈັດລຽງ ແລະ ຈັດໂຊສິນຄ້າ

- ສ້າງຍອດຂາຍໃຫ້ບັນລຸເປົ້າ (ຫຼັງຈາກຜ່ານການຝຶກງານ)

 

ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ຈຳນວນ 1 ຄົນ

➢ ເງື່ອນໄຂແລະຄຸນສົມບັດ:

- ເພດຍິງ ຫລື ຊາຍ

- ອາຍຸ 22-29 ປີ

- ຈົບການສຶກສາ ຊັ້ນສູງ ຫລື ປະລິນຍາຕີ ໃນສາຂາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ສາຂາບໍລິຫານ, ການຕະຫຼາດ, ການເງິນ ການທະນາຄານ ແລະ ອື່ນໆ

- ມີປະສົບການກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີຂຶຶ້ນໄປ

- ມີຄວາມຮູ້ ທັກສະຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການໃນການໃຊ້ສື່ Social media ຫລື Digital Marketing ໄດ້ດີເຊັ່ນ: Facebook, Instagram, Email, Website…

- ມີຄວາມສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ໂປຣແກມຕ່າງໆ ທີ່ຈໍາເປັນໃນການເຮັດວຽກໄດ້ເປັນຢ່າງດີເຊັ່ນ: Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ແລະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້

- ມີຄວາມລະອຽດຮອບຄອບ, ມີລະບຽບວິໄນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມ

- ເຮັດວຽກ 08:00 – 17:00 ໂມງ (ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້)

- ອາທິດ 1 ພັກວຽກ 1 ມື້ (ວັນເສົາ ຫລື ວັນອາທິດ)

- ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2.000.000 – 3.000.000 ກີບ

➢ ໜ້າວຽກ:

- ວາງແຜນພັດທະນາ + ເຮັດການຕະຫຼາດ + ການຂາຍ Online

- ຄວາມຄິດສ້າງສັນ + ອອກແບບ + ເພື່ອພັດທະນາສິນຄ້າ + ສື່ການຕະຫຼາດ ແລະ ຂາຍ + ລວມທັງໂປຣ ໂມຊັື່ນ Online

- ເວົ້າແລະປະສານງານກັບລູກຄ້າ ກົງກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

- ປະສານງານກັບຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ຝ່າຍຂາຍ, ຝ່າຍບັນຊີ, ຝ່າຍກົດໝາຍ.....

- ລາຍງານ, ສະຫຼຸບລວມລວມຂຶ້ນ, ສົ່ງມອບສິນຄ້າແກ່ລູກຄ້າ

 

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ

- ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (ສະບັບແທ້)

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 2 ເຂັມ

- ຊີວະປະຫວັດ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

     ສະຖານທີິ່ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ທີ່ ຕຶກ A02, ຕະຫຼາດທົ່ງຂັນຄຳ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

     ສົນໃຈສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ 020 52029108, 030 5625068 ຫຼື ອີເມວ: selling.renting.furniture.company@gmail.com

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

29/01/2022