BigTree convenience store

ຜູ້ຊ່ວຍ - ກວດສອບຄຸນນະພາບຮ້ານ

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ບ້ານສາຍລົມ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 3 weekago

date_range 01/11/2022 to 31/12/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍາກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ01ຕໍາແໜ່ງດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ວຍ - ກວດສອບຄຸນນະພາບຮ້ານ

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ເພດຊາຍ

- ອາຍຸ 22ປີ - 30ປີ

- ວຸດທິການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ແລະ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງດີ

- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫ້າວຫັນ ແລະ ສາມາດຮຽນຮູ້ວຽກໄດ້ໄວ

- ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ,ອັດທະຍາໄສດີ ແລະ ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ 

➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບ:

- ກວດກາປະເມີນໜ້າຮ້ານ,ຫລັງຮ້ານ

- ຕິດຕາມສິນຄ້າທີ່ເກີນໂຕຈິງຂອງແຕ່ລະຮ້ານຄ້າ

 - ຕິດຕາມຄວາມເປັນລະບຽບພະນັກງານຜ່ານກ້ອງວົງຈອນ

- ຮັບຜີດຊອບໜ້າທີ່ ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ຊັບພ໋ອດວຽກໃຫ້ກັບທີມງານ

- ມີຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກ ແລະ ເມື່ອມີປັນຫາຄວນແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ  

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ບ່ອນຢູ່ປະຈຸບັນຂອງແທ້

- ໃບຢັ້ງຢຶນຄໍ້າປະກັນເຊັນຈໍ້າການາຍບ້ານຂອງແທ້

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 3ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດຂອງແທ້

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

31/12/2022