BigTree convenience store

ຜູ້ຊ່ວຍ - ຈັດຊື້

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ອາມອນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 3 weekago

date_range 01/11/2022 to 30/11/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍາກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ02ຕໍາແໜ່ງດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ວຍ - ຈັດຊື້

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ບໍ່ຈໍາກັດເພດ

- ອາຍຸ 22ປີ - 30ປີ

- ມີປະສົບການຈັັດຊື້1ປີຂື້ນໄປ

- ວຸດທິການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ແລະ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງດີ

- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫ້າວຫັນ ແລະ ສາມາດຮຽນຮູ້ວຽກໄດ້ໄວ

- ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ,ອັດທະຍາໄສດີ ແລະ ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ 

➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບ:

- ບໍລິຫານຈັດການການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຕາມ max - min

- ຊອກຫາ supplier ແລະ ສິນຄ້າໃຫມ່ໆເພື່ອຄວາມຫລາກຫລາຍ

 - ຄວບຄຸມ GP ໃຫ້ຢູ່ຕາມເກນທີ່ອົງກອນກໍານົດ ແລະ ການລົງຂໍ້ມູນສິນຄ້າ ການອັບເດດລາຄາສິນຄ້າ

- ຕິດຕໍ່ປະສານງານ, ຕິດຕາມກວດກາ, ການສັ່ງສິນຄ້າກັບທາງ, supplier

- ປະສານງານກັບຝ່າຍການເງິນໃນການຊໍາລະຄ່າສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ

- ຮັບຜີດຊອບໜ້າທີ່ ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ຊັບພ໋ອດວຽກໃຫ້ກັບທີມງານ

- ມີຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກ ແລະ ເມື່ອມີປັນຫາຄວນແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ  

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ບ່ອນຢູ່ປະຈຸບັນຂອງແທ້

- ໃບຢັ້ງຢຶນຄໍ້າປະກັນເຊັນຈໍ້າການາຍບ້ານຂອງແທ້

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 3ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດຂອງແທ້

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

30/11/2022