BigTree convenience store

ຜູ້ຊ່ວຍ - ບຸກຄະລາກອນ

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ອາມອນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 01/10/2022 to 30/11/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍາກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ01ຕໍາແໜ່ງດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ວຍ-ບຸກຄະລາກອນ

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ບໍ່ຈໍາກັດເພດ

- ອາຍຸ 25ປີ - 30ປີ

- ມີປະສົບການ1ປີຂື້ນໄປ

- ວຸດທິການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງ ຫລື ປະລິນຍາຕີ ສາຂາບໍລິຫານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງດີ

- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫ້າວຫັນ ແລະ ສາມາດຮຽນຮູ້ວຽກໄດ້ໄວ

- ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ,ອັດທະຍາໄສດີ ແລະ ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ,ປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດວາງອອກຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ 

➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບ:

- ຊ່ວຍຕິດຕາມການມາວຽກຂອງພະນັກງານປະຈໍາວັນ ແລະ ປະຈໍາເດືອນ

- ຊ່ວຍກວດກາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງພະນັກງານ

- ຊ່ວຍປະກາດຮັບພະນັກງານ

- ຊ່ວຍເຮັດຮ່າງເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ເຮັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍໄດ້

- ມີຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກ ແລະ ເມື່ອມີປັນຫາຄວນແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ  

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ບ່ອນຢູ່ປະຈຸບັນຂອງແທ້

- ໃບຢັ້ງຢຶນຄໍ້າປະກັນຂອງແທ້

- ໃບແຈ້ງໂທດຂອງແທ້

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບສັກຢາຄົບ 2ເຂັມ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

30/11/2022