BigTree convenience store

ຜູ້ຊ່ວຍ - key in (ຄີອິນ)

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ບ້ານໂຊກໃຫຍ່ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 01/10/2022 to 30/11/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍາກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ01ຕໍາແໜ່ງດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ວຍ - key in (ຄີອິນ)

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ເພດຊາຍ

- ອາຍຸ 25ປີ - 30ປີ

- ມີປະສົບການມາກ່ອນ1ປີ ໃນໜ້າວຽກຜູ້ຊ່ວຍຄີອິນ

- ວຸດທິການສຶກສາຈົບຊົ້ນສູງຂື້ນໄປ ແລະ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ

- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫ້າວຫັນ ແລະ ສາມາດຮຽນຮູ້ວຽກໄດ້ໄວ

- ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ,ອັດທະຍາໄສດີ ແລະ ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ 

➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບ:

- ຊ່ວຍຕິດຕາມກວດເຊັກຮັບສິນຄ້າໃຫ້ຕົງຕາມ Invoice (ໃບແຈ້ງໜີ້)

- ຊ່ວຍຕິດຕາມກວດເຊັກເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວແຈ້ງໃຫ້ທາງພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

 - ຊ່ວຍສະຫລຸບ purchase order ໃນແຕ່ລະມື້ມີຈັກຊັບ ແຍກຊັບຈ່າຍສົດ ແລະ ເຄຼດິດ

- ຊ່ວຍລວບລວມເອກະສານເປັນອາທິດແລ້ວພ້ອມສະຫລຸບສົ່ງໃຫ້-ພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

- ດູແລສາງ, ຈັດສາງ,ແລະ ອະນາໄມສາງ ໃຫ້ສະອາດເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ

- ເຮັດວຽກຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ

- ມີຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກແລະເມື່ອມີປັນຫາຄວນແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ  

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 

- ໃບຢັ້ງຢຶນຄໍ້າປະກັນ

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 3ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

30/11/2022