CT PHARMACY

ເລຂາ

CT PHARMACY

Find all jobs of CT PHARMACY

location_on ບ້ານ ອາມອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຍງຈັນ

language Language

timer Posted: 3 weekago

date_range 01/09/2022 to 31/10/2022


Company Industry

Job Description:

ບໍລິສັດ ຊີທີຟາມາຊີ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

     ພະນັກງານ ເລຂາ

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ບໍ່ຈໍາກັດເພດ

- ອາຍຸ 22-30 ປີ

- ຈົບເລຂາຊັ້ນສູງຫລືປະລິນຍາຕີ

- ຍິນດີຮັບນັກສຶກສາຈົບໃຫມ່ທີ່ບໍ່ມີປະສົບການ

- ມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາພິເສດ

- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫ້າວຫັນໃນການເຮັດວຽກ

- ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ

- ມີຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງ

-ຮັບຜີດຊອບໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍ

- ຮັບຜີດຊອບເມື່ອມີບັນຫາຄວນແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ  

- ໃບຢັ້ງຢຶນຜ່ານງານ  ຫລື ການລົງເຝິກງານ

- ໃບປະເມີນຜົນການຮຽນ

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 3ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

31/10/2022