BigTree convenience store

ຫົວໜ້າ BARTENDER(ບາເທັນເດີ)

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 weekago

date_range 30/06/2022 to 31/07/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານຫົວໜ້າ BARTENDER(ບາເທັນເດີ) 1ຕໍາແໜ່ງ 

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມ

- ເພດ ບໍ່ຈໍາກັດ

- ອາຍຸ 25-35ປີ

- ມີປະສົບການ3ປີຂື້ນໄປ

- ວຸດທິການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປແລະສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານຄອມພິວເຕີ

- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫ້າວຫັນ ແລະສາມາດຮຽນຮູ້ວຽກໄດ້ໄວ

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ

➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບ:

- ກວດກາຄວາມເປັນລະບຽບພາຍໃນຮ້ານ

- ກວດນັບສະຕ໋ອກເຫລົ້າກ່ອນເປີດ-ປິດຮ້ານ

- ກວດນັບສະຕ໋ອກເຫລົ້າທີ່ໃກ້ຈະໝົດຕ້ອງສັ່ງເພີ່ມ

- ກວດອຸປະກອນການໃຊ້ງານແລະ ກວດວັດຖຸດິບເຄື່ອງປຸງຊົງເຫລົ້າ

- ເຮັດວຽກຕາມໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍ

- ມີຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກແລະເມື່ອມີປັນຫາຄວນແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ  

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 3ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

31/07/2022