BigTree convenience store

ຜູ້ຊ່ວຍ-ຜູ້ຈັດການການຕະຫລາດ

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 01/06/2022 to 31/07/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍາກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ວຍ-ຜູ້ຈັດການການຕະຫລາດ 

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມ

- ບໍ່ຈໍາກັດເພດ

- ອາຍຸ 25-35ປີ

- ມີປະສົບ1ປີຂື້ນໄປ

- ວຸດທິການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປແລະສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງດີ

- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫ້າວຫັນ ແລະສາມາດຮຽນຮູ້ວຽກໄດ້ໄວ

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລ

➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບ:

- ຊ່ວຍເຈລະຈາໂອ້ລົມກັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈແຟຣນໄຊສ໌

- ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຟຮນໄຊສ໌

- ກວດສອບມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບຂອງຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ຮູ້ຄິດໄລ່ພື້ນທີ່

- ເຮັດວຽກຕາມໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍ

- ມີຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກແລະເມື່ອມີປັນຫາຄວນແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ  

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 3ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

31/07/2022