BigTree convenience store

GRAPHIC DESIGN (ກຣາບຟຣິກ) 

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 01/06/2022 to 31/07/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານ GRAPHIC DESIGN (ກຣາບຟຣິກ) 

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ບໍ່ຈໍາກໍາເພດ

- ອາຍຸ 25-35 ປີ

- ມີປະສົບການເຮັດວຽກ1ປີຂື້ນໄປ

- ວຸດທິການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປແລະສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ມີຄວາມຮູ້ໃນການອອກແບບກຣາບຟຣິກ

- ສາມາດນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ Ai Ps ໃນລະດັບດີ

-ມະນຸດສໍາພັນດີ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງ

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ 

➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບ:

- ອອກແບບສື່ໂຄສະນາຕ່າງໆ

- ເຮັດວຽກຕາມໜ້າທີ່,ຕາມການມອບໝາຍ

- ມີຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງ ແລະ ຮັບຜີດຊອບເມື່ອມີບັນຫາຄວນແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ  

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 3ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

31/07/2022