BigTree convenience store

ຜູ້ຈັດການຮ້ານ

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ຕະຫລາດດອນກອຍ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 3 weekago

date_range 30/04/2022 to 31/05/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານ ຜູ້ຈັດການຮ້ານ1ຕໍາແໜ່ງ

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ບໍ່ຈໍາກໍາເພດ

- ອາຍຸ 25-35ປີ

- ມີປະສົບການເຮັດວຽກ1ປີຂື້ນໄປ

- ວຸດທິການສຶກສາຈົບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປແລະສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານພາສາອັງກິດແລະຄອມພິວເຕີ Word, Excel

- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການເຮັດວຽກ, ມີຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ 

➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບ:

- ດູແລຕິດຕາມເບິ່ງແຍງຮ້ານຄ້າໃຫ້ເປັນໄປຕາມຮູບແບບຂອງແນວທາງບໍລິສັດ

- ດູແລຕິດຕາມການຂາຍສິນຄ້າພາຍໃນຮ້ານພ້ອມລາຍງານບໍລິສັດ

- ເບິ່ງແຍງແລະອົບໂຮມບຸກຄະລາກອນພາຍໃນຮ້ານ

- ລາຍງານບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງຮ້ານແຕ່ລະວັນ

ດູແລະຄວາມເປັນລະບຽບຂອງພະນັກງານ,ຄວາມສະອາດຂອງຮ້ານ,ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງຮ້ານ

- ຕິດຕາມການມາວຽກຂອງພະນັກງານ,ສະຫລຸບຄິດໄລ່ເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານປະຈໍາເດືອນ

- ເຮັດວຽກຕາມໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍ

- ມີຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງແລະຮັບຜີດຊອບເມື່ອມີບັນຫາຄວນແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ  

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 3ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

31/05/2022


Job Status Available
Job Type Full-Time
Job Functions Manager

Create Resume

Create your Resume , we'll let employers find your resume so that will increase your opportunity to get job

mode_edit Create Now