BigTree convenience store

ພະນັກງານອອກແບບ(Graphic Design)

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ອາມອນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 2 weekago

date_range 31/12/2021 to 31/01/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະມັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານ Graphic Design ຈໍານວນ 1 ຄົນ

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ບໍ່ຈໍາກັດເພດ

- ອາຍຸ 20-35 ປີ

- ວຸດທິການສຶກສາ ຈົບຊັ້ນສູງຂຶຶ້ນໄປໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ສາມາດນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ Photoshop,Al

- ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະການໃນການໃຊ້ໂປຣແກມອອກແບບ ແລະ ແຕ່ງຮູບຕ່າງໆ

- ເປັນຄົນທີື່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄຳເວົ້າໜັກແໜ້ນ ໜ້າເຊື່ອຖື , ບຸກຄະລິກກະພາບດີ ແລະ ມີເປົຶ້າໝາຍ

- ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ລະອຽດຮອບຄອບ

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້

- ມີປະສົບການ1ປີຂື້ນໄປ 

- ເຮັດວຽກ 08:00 – 17:30 ໂມງ (ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້)

- ອາທິດ 1 ພັກວຽກ 1 ມື້ (ວັນອາທິດ)

➢ ໜ້າວຽກ:

- ອອກແບບງານສື່ໂຄສະນາໃນບໍລິສັດ

- ເຮັດວຽກ ຕາມການມອບໝາຍໃຫ້ເປັນໄປຕາມແນວທາງຂອງບໍລິສັດ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ

- ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (ສະບັບແທ້)

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 2 ເຂັມ

- ຊີວະປະຫວັດ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

31/01/2022