S R F COMPANY

ພະນັກງານປະກອບເຄື່ອງ ແລະ ພະນັກງານແມ່ບ້ານ

S R F COMPANY

Find all jobs of S R F COMPANY

location_on ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 2 monthago

date_range 16/11/2021 to 29/01/2022


Company Industry

Job Description:

ບໍລິສັດ ເອັສ ອາ ເອັບ ຂາຍ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ ເຟີນີເຈີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະມັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານປະກອບເຄື່ອງ ຈໍານວນ 2 ຄົນ

ເງື່ອນໄຂສະໝັກວຽກ:

- ເພດ (ຊາຍ)

- ອາຍຸ 25-37 ປີ

- ບໍ່ຈ າກັດວຸດທິການສຶກສາ

- ສາມາດຂັບລົດໄດ້, ເຄີຍມີປະສົບການ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີຂຶຶ້ນໄປ ແລະ ສາມາດຂັບລົດ 6 ລໍ້ຂຶ້ນໄປໄດ້

- ຮູ້ເສັ້ນທາງໃນນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ຮູ້ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີໃນການສົ່ງສະຖານທີື່

- ເປັນຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າວຽກ ແລະ ສາມາດຍົກຍໍເຄື່ອງໜັກໄດ້

- ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ຊື່ສັດ, ສາມັກຄີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້

- ເຮັດວຽກ 08:00 – 17:00 ໂມງ (ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້)

- ອາທິດ 1 ພັກວຽກ 1 ມື້ (ວັນເສົາຫຼ ວັນອາທິດ)

- ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1.500.000 – 2.500.000 ກີບ

ພະນັກງານແມ່ບ້ານ ຈໍານວນ 1 ຄົນ

ເງື່ອນໄຂແລະຄຸນສົມບັດ:

- ເພດຍິງ

- ອາຍຸ 22-35 ປີ

- ບໍ່ຈຳກັດວຸດທິການສຶກສາ

- ຮັກຄວາມສະອາດ

- ສາມາດເຮັດອາຫານເປັນ

- ມີຄວາມດຸໝັ່ນ, ຫ້າວຫັນ, ອົດທົນ ແລະ ໃສ່ໃຈລາຍລະອຽດໃນການເຮັດວຽກ

- ເຮັດວຽກ 08:00 – 17:00 ໂມງ (ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້)

- ອາທິດ 1 ພັກວຽກ 1 ມື້ (ວັນເສົາ ຫຼື ວັນອາທິດ)

- ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1.000.000 – 1.500.000 ກີບ

ໜ້າວຽກ:

- ອະນາໄມ ຫ້ອງການ ແລະ ສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ ພາຍໃນຫ້ອງການ

- ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນຫ້ອງການ

- ເຮັດອາຫານໃຫ້ຄົນໃນຫ້ອງການ ຫຼື ສັ່ງອາຫານໃຫ້ຄົນພາຍໃນຫ້ອງການ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (ສະບັບແທ້)

- ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 2 ເຂັມ

- ຊີວະປະຫວັດ-ໃບແຈ້ງໂທດ

     ສະຖານທີິ່ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ທີ່ ຕຶກ A02, ຕະຫຼາດທົ່ງຂັນຄຳ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສົນໃຈສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ 020 52029108, 030 5625068 ຫຼື ອີເມວ: selling.renting.furniture.company@gmail.com

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

29/01/2022