Anousith Express Co., LTD

ພະນັກງານບັນຊີ

Anousith Express Co., LTD

Find all jobs of Anousith Express Co., LTD

location_on ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 3 weekago

date_range 01/01/2020 to 31/01/2020


Company Industry

Job Description:

ຕໍາເເໜ່ງ:ພະນັກງານບັນຊີ

   ໜ້າທີ່:

   - ລົງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍແຕ່ລະມື້

   - ຮູ້ໜ້າວຽກ I-BANK

   - ມີຄວາມຮູ້ດ້ານບັນຊີຊັບສີນ-ໜີ້ສີນ

   - ມີປະສົບການຮູ້ໄລ່ລຽງເສຍພາສີ-ອາກອນ

   - ຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ

   ເງື່ອນໄຂສະໝັກວຽກ:

   - ເພດ: ຍີງ

   - ອາຍຸ: 24 ປີຂື້ນໃປ

  - ເຮັດວຽກ: ເວລາ 08:00-17:30 pm ພັກວັນອາທິດ

   - ລະດັບການສຶກສາ: ຊັ້ນສູງຂື້ນໃປ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

   - ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ( word, excel and power point )

   - ມີປະສົບການດ້ານບັນຊີ

   - ມີທັກສະດ້ານການສົນທະນາ ແກ້ໄຂບັນຫາ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ

   - ເປັນຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ

   - ເງີນເດືອນ: ຂື້ນກັບປະສົບການ

   - ເບີໂທຕິດຕໍ່: 030 5347919

     Email: hr@cvconnect.la

   - ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ຫ້ອງການອານຸສິດເອັກເພັສ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມຶອງ ຈັນທະບູລີ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

31/01/2020