Meal Temple Company

Sale and Marketing Developer

Meal Temple Company

Find all jobs of Meal Temple Company

location_on Vientiane capital

language Language

timer Posted: 5 dayago

date_range 09/10/2019 to 16/10/2019


Company Industry

Job Description:

JOB BRIEF
We are looking for a sales and marketing developer.
You will be in charge of finding new partners in town, and participate to the set up of our marketing strategy.

Also, you will have to get in touch with many restaurants, sign contract with them and assure the good proceedings of the collaboration.

JOB REQUIREMENTS

 • Lao speaking
 • English skills
 • Competency in Microsoft applications including Excel, Power Point and Word
 • First experience in sales, marketing, or both, is a bonus

PERSONNAL SKILLS

 • Solid organizational skills
 • Strong team work skills
 • Autonomy and taking initiatives
 • Excellent verbal communication skills
 • Qualification questioning skills

YOUR BENEFITS

You will work in an international environment, with a young, dynamic and friendly team, in a growing company.

You will earn experience in sales and many other fields as we are launching the company, and will have the opportunity of future evolutions as you grow with the company.

 • 48h per week, including 6 hours at the office the weekend to handle orders (Sat-Sun 2pm-5pm)
 • 1,500,000 for probationary period plus 50,000 commissions per signed agreement

*********************************************************************************************************************

ຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ເມວແທມໂປ ເປັນບໍລິສັດບໍລິການຈັດສົ່ງອາຫານ ເຊີ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍສາຂາມາຈາກປະເທດກຳປູເຈຍໃນທ້າຍເດືອນ ເມສາ ແລະ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ

ໜ້າວຽກ

ພວກເຮົາກຳລັງຕ້ອງການຈ້າງພະນັກງານການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ. ໜ້າວຽກຂອງທ່ານແມ່ນຊອກຮ້ານອາຫານທີ່ຈະມາເປັນຫຸ້ນສ່ວນກັບພວກເຮົາ ແລະ ຊ່ວຍພວກເຮົາສ້າງຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ

ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຮ້ານອາຫານຫຼາຍແຫ່ງ, ເຊັນສັນຍາກັບຮ້ານອາຫານທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນ ແລະ ຮັບປະກັນດຳເນີນການຮ່ວມມືກັບຮ້ານອາຫານ

ຄຸນສົມບັດ

 • ເວົ້າພາສາລາວເກັ່ງ
 • ມີທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ Microsoft ໄດ້ເຊັ່ນ Excel, Power point ແລະ word

ທັກສະ

 • ເກັ່ງດ້ານທັກສະການຈັດຕັ້ງ
 • ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
 • ເກັ່ງດ້ານການໂອ້ລົມສົນທະນາ
 • ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງໃນການເຮັດວຽກ
 • ເກັ່ງດ້ານການສອບຖາມ

ຜົນຕອບແທນ

ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມແບບລະດັບສາກົນ, ເຮັດວຽກນຳທີມທີ່ເປັນກັນເອງກັບບັນດາໄວໜຸ່ມໃນບໍລິສັດທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວ.

ທ່ານຈະໄດ້ປະສົບການທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ປະສົບການດ້ານອື່ນໆທີ່ບໍລິສັດເຮົາເຮັດ, ທ່ານຈະມີໂອກາດພັດທະນາວິວັດທະນາການໃນການເຕີບໃຫຍ່ໄປພ້ອມກັບບໍລິສັດໃນອະນາຄົດ.

 • ເຮັດວຽກ 48 ຊົ່ວໂມງ/ອາທິດ, ເຊີ່ງທ້າຍອາທິດຈະໄດ້ເຮັດ 6 ຊົ່ວໂມງຄື ວັນເສົາ-ວັນອາທິດ ເຮັດ 2 ໂມງສວາຍ ຫາ 5 ໂມງແລງ
 • ຢູ່ໃນຊ່ວງທົດລອງເງິນເດືອນແມ່ນ 1,500,000 ກີບ ແລະ ຖ້າສາມາດເຮັດສັນຍາກັບຮ້ານອາຫານໄດ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ 50,000 ກີບ/ຮ້ານອາຫານ

ສົ່ງຊີວີມາທີ່ Email: sale@mealtemple.com

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

16/10/2019