S R F COMPANY

ພະນັກງານນັກກົດໝາຍ

S R F COMPANY

Find all jobs of S R F COMPANY

location_on ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 2 monthago

date_range 13/11/2021 to 29/01/2022


Company Industry

Job Description:

.ບໍລິສັດ ເອັສ ອາ ເອັບ ຂາຍ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ ເຟີນີເຈີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະມັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານນັກກົດໝາຍ ຈໍານວນ 1 ຄົນ

➢ ເງື່ອນໄຂແລະຄຸນສົມບັດ:

- ເພດ (ຊາຍ)

- ອາຍຸ 25-35 ປີ

- ຈົບການສຶກສາ ປະລິນຍາຕີ ໃນສາຂາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ສາຂາ ກົດໝາຍທຸລະກິດ, ກົດໝາຍແພ່ງ....

- ມີປະສົບການກ່ຽວກັບກົດໝາຍຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ປີຂຶຶ້ນໄປ

- ມີຄວາມຮູ້ໃນການໃຊ້ Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) ເປັນຢ່າງດີ

- ມີປະສົບການໃນການເຮັດຮ່າງສັນຍາແລະກວດສອບສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງສໍາລັບທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ

- ມີທັກສະການວິເຄາະ, ການເຈລະຈາ, ການແກ້ປັນຫາ ແລະ ທັກສະການບໍລິຫານເວລາ

- ສາມາດເຮັດວຽກອິດສະຫຼະແລະເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້

- ເຮັດວຽກ 08:00 – 17:00 ໂມງ (ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້)

- ອາທິດ 1 ພັກວຽກ 1 ມື້ (ວັນເສົາ ຫລື ວັນອາທິດ)

- ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2.000.000 – 3.000.000 ກີບ

➢ ໜ້າວຽກ:

- ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານກົດໝາຍແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ທຸກໜ່ວຍງານ

- ການເຮັດຮ່າງສັນຍາໃຫ້ຖືກຕາມຂໍ້ກໍານົດທາງກົດໝາຍ

- ຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ

- ເຮັດການລາຍງານປະຕິບັດພັນທະການຜູກພັນທາງກົດໝາຍ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ

- ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (ສະບັບແທ້)

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສຳມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາວັກຊີນຄົບ 2 ເຂັມ

- ຊີວະປະຫວັດ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

     ສະຖານທີິ່ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ທີ່ ຕຶກ A02, ຕະຫຼາດທົ່ງຂັນຄຳ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

     ສົນໃຈສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ 020 52029108, 030 5625068 ຫຼື ອີເມວ: selling.renting.furniture.company@gmail.com

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

29/01/2022